Make your own free website on Tripod.com
UGROŽENE I ENDEMSKE SAMONIKLE BILJKE
ENDANGERED AND ENDEMIC WILD PLANTS
 
 

Bukova šuma - Beech forest

Bukove šume su jedan od značajnih tipova staništa za velik broj reliktnih i dijelom endemičnih biljnih svojti ugroženih nekontroliranim sabiranjem. Za neke od njih Žumberak i Samoborsko gorje su jedno od posljednjih staništa u Europi.

Beech forests are one of the characteristic habitat types for a large number of relict and partly endemic plant taxa endangered by uncontrolled collecting. For some of them Žumberak and The Samobor Hills are one of the last habitats in Europe.


Biskupska kapica

Biskupska kapica - osjetljiva svojta (vulnerable)
Epimedium alpinum L.

Mirisna ciklama

Mirisna ciklama - osjetljiva svojta (vulnerable)
Cyclamen purpurascens Mill.


 
Velecvjetni kukurijek

Velecvjetni kukurijek - osjetljiva svojta (vulnerable)
Helleborus niger ssp. macranthus (Freyn) Schiffner

Obični likovac

Obični likovac - osjetljiva svojta (vulnerable)
Daphne mezereum L.


 

Širokolisna veprina

Širokolisna veprina - osjetljiva svojta (vulnerable)
Ruscus hypoglossum L.


 
 
Proljetni drijemovac

Proljetni drijemovac - osjetljiva svojta (vulnerable)
Leucoium vernum L.

Pasji zub

Pasji zub - osjetljiva svojta (vulnerable)
Erythronium dens-canis L.


 
Dvolisni procijepak

Dvolisni procijepak - osjetljiva svojta (vulnerable)
Scilla bifolia L.

Visibaba

Visibaba - osjetljiva svojta (vulnerable)
Galanthus nivalis L.


 

Božikovina

Božikovina - ugrožena svojta (endangered)
Ilex aquifolium L.


 
 
Blagajev likovac

Blagajev likovac - ugrožena svojta (endangered)
Daphne blagayana Freyer

Jetrenka

Jetrenka - osjetljiva svojta (vulnerable)
Hepatica nobilis Schreb.


 

Fotografije/photos by Zlatko Ružanović
Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša/ State Directorate for the Protection of Nature and Environment
 

HOMEPAGE

Koristite BACK dugme svoga browsera za povratak na prethodnu stranicu
Use BACK button of your browser to return to the previous page